کیفیت سایت را چطور میبینید ؟
(50.43%) 812
بسیار عالی
(30.18%) 486
خوب
(18.13%) 292
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1590