کیفیت سایت را چطور میبینید ؟
(50.43%) 803
بسیار عالی
(30.08%) 479
خوب
(18.21%) 290
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1572