کیفیت سایت را چطور میبینید ؟
(50.34%) 792
بسیار عالی
(30.26%) 476
خوب
(18.11%) 285
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1553