کیفیت سایت را چطور میبینید ؟
(49.76%) 833
بسیار عالی
(30.10%) 504
خوب
(18.93%) 317
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1654