کیفیت سایت را چطور میبینید ؟
(50.22%) 782
بسیار عالی
(30.31%) 472
خوب
(18.17%) 283
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1537