کیفیت سایت را چطور میبینید ؟
(50.39%) 820
بسیار عالی
(30.17%) 491
خوب
(18.19%) 296
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1607